Salg- og Handelsbetingelser

Her kan du læse vores salg- og handelsbetingelser 

Salgs- og handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og handelsbetingelser finder anvendelse mellem kunde og SideWalk i det omfang, de ikke fraviges ved udtrykkelig aftale herom imellem parterne.

1. Tilbud og aftale

1.1. Tilbud fra SideWalk er bindende i 14 dage fra tilbuddets dato at regne, eller til det udløb, som er indskrevet i tilbuddet.

1.2. Aftale er indgået, når bestillerens accept er modtaget af SideWalk. I tilfælde hvor bestilleren ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når leverandøren har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling. Accept kan ske både skriftligt og mundtligt.

2. Pris

2.1. Alle priser er ekskl. moms.

2.2. Alle priser er afgivet på grundlag af, det på datoen for afgivelse af tilbud eller ordrebekræftelse, gældende niveau for lønninger, materiale, priser og øvrige omkostninger.

2.2.1. Har bestilleren anmodet SideWalk om at udarbejde skitser, layout, tekstforslag, webdesigns, testopsætning, workshops, analyser, m.m., er SideWalk berettiget til at få dette arbejde betalt.

2.2.2. Såfremt der i tiden frem til leverancens gennemførelse er indtrådt stigninger i lønninger materialepriser, offentlige af gifter eller i øvrige omkostninger, er SideWalk berettiget til at regulere prisen med sådanne dokumenterede stigninger.

2.2.3. Såfremt der i tiden frem til SideWalk gennemførelse, er indtrådt fald i lønninger, materialepriser, offentlige afgifter eller i øvrige omkostninger, er SideWalk betinget til at
regulere prisen med sådanne dokumenterede fald.

2.2.4. Priser i fremmed valuta er baseret på den på tilbuds- eller ordrebekræftelsesdatoen gældende valuta i danske kroner. SideWalk forbeholder sig ret til, ved kursændringer før betaling, at ændre prisen tilsvarende.

2.3. Ud over den tilbudte eller aftalte pris er SideWalk berettiget til at kræve betaling for:

2.3.1 Arbejde, der påløber som følge af, at det grundmateriale, bestilleren har givet SideWalk, viser sig at være ufuldstændigt, uegnet eller mangelfuldt, eller der fortages rettelser i det leverede materiale, eller at arbejdet er påbegyndt.

2.3.2 Overarbejde eller andre foranstaltninger, som aftales med bestilleren efter aftalens indgåelse.

2.4. Alle priser er beregnet for levering fra SideWalk forretnings lokale i Randers. Omkostninger til transport ud over pladsens grænser og til transportforsikring herfor, betales af bestilleren ud over den aftalte pris jf. pkt. 3.3

2.5 Ønsker bestilleren, og påtager SideWalk sig, at opbevarefærdigt arbejde eller ejendom, som ikke er SideWalk, betaler bestilleren vederlag herfor ud over den aftalte pris.

3. Levering

3.1. Med de i pkt. 3.2 nævnte forbehold finder levering sted på den med bestilleren aftalte tid. Er ingen sådan leveringstid aftalt, finder leveringen sted, når SideWalk arbejde er færdigt.

3.2 Aflevering finder sted som beskrevet i tilbud. Evt. fejl eller mangler i leverancen i forhold til det i tilbud eller ordrebekræftelse beskrevet, som skyldes SideWalk, udbedres hurtigst muligt af SideWalk, dog uden erstatningsansvar overfor bestiller eller bestillers kunder.

3.3. Forsinkes eller forhindres levering på grund af nogle af de i pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller bestillerens handling eller udeladelse, har SideWalk ret til en tilsvarende forlængelse af leveringstiden eller til at hæve aftalen. Skulle en begivenhed som overnævnte bevirke, at opfyldelse af SideWalk leveringsforpligtelser fordyres for leverandøren,
er leverandøren dog forpligtet til at gennemføre disse, såfremt bestilleren erklærer, at ville skadesholde leverandøren ved betaling af den af leverandøren beregnede merpris.

3.3 Leveringstedet er SideWalk forretningslokale, bortset fra leverancer, hvor det af ordrebekræftelse eller tilbud fremgår, at leveringsstedet er
bestillerens forretningslokale. Al forsendelse sker for bestillerens regning (jf. pkt. 2.4.) og risiko. SideWalk er forpligtet til på bestillerens anmodning og for denne regning, jf. Pkt. 2.4 at tegne ønsket transportforsikring.

4. Betaling

4.1 Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske netto 8 dage fra fakturadato.

4.2 Leverancer der overskrider en totalpris på kr. 10.000 faktureres med 50% før arbejdes påbegyndelse, 30% midtvejs i forløbet og de Resterende 20% ved levering, medmindre andet er aftalt.

4.3 Der påløber rente fra forfaldsdagen med SideWalk til enhver tid gældende rente.

4.4 På SideWalk anmodning er bestilleren til enhver tid pligtig at stille bankgaranti til sikkerhed for betaling. Fremsættes anmodningen efter aftalens indgåelse, er SideWalk forpligtet til at friholde bestilleren for enhver udgift forbundet hermed.

4.5 Er bestillernes forhold årsag til, at en aftale ikke kan gennemføres kontinuerligt, er SideWalk berettiget til delvis fakturering.

4.6 SideWalk kan frit vælge at videresælge en eller flere faktura til Fakturabørsen eller tilsvarende virksomhed og overdrage betalingsmodtagelse til tredjemand.

5. Ejendomret, rettigheder m.v

5.1. Skitser, layout, særligt udviklede templates, særligt udviklede online løsninger, apps, tekstforslag, uddannelsesmodeller o.l., uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, tilhører SideWalk, og må ikke uden SideWalk godkendelse overlades til tredjemand eller benyttes til andet end det i ordren beskrevet.

5.2 Hvad SideWalk har tilvejebragt eller ladet tilvejebringe til brug for leverancen, det være sig forarbejde eller mellemprodukter, såsom beskrivelser, processer, analyser og idebeskrivelser, uanset med hvilken teknik disse er fremstillet, og uanset på hvilken måde de opbevares, er SideWalk ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves
udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

5.3 Det i pkt. 5.2. omhandlede må alene anvendes til arbejder for bestilleren og opbevares kun efter aftale herom.

5.4 Kunden erhverver samme ret til udviklet eller bearbejdet materiale, herunder kildekode, dokumentation m.v., som Kunden havde til originalmaterialet, for så vidt dette ikke krænker tredjemands rettigheder.

5.5 Indeholder leverancen produkter fra tredjepart, indgår Kunden aftale om leverance af disse direkte med tredjeparten eller dennes danske repræsentant, således at Kunden erhverver rettigheder og garanti i henhold til tredjepartens betingelser.

6. Forsinkelse

Indtræder forsinkelse, er bestilleren med det af pkt. 3.2. følgende forbehold kun berettiget til at hæve aftalen, såfremt han samtidig med aftalens indgåelse har præciseret betydningen af, at levering sker til nøjagtig bestemt tid.

7. Mangler

7.1 SideWalk har intet ansvar for fejl, som bestilleren ikke skriftligt har rettet i korrektur, test eller prøveopsætning.

7.2 Fejl begået af SideWalk vil blive rettet hurtigst muligt for en merpris, der udregnes som forbrugt tid x gældende timepris.

7.3 Mindre afvigelser fra godkendt prøve eller aftalt specifikation, eller mindre fejl der ikke har betydning for modtagers mulighed for at se og forstå det fremstillede, berettiger ikke bestilleren til prisafslag eller til at nægte at modtage det bestilte.

7.4 Ved levering har SideWalk ret til en mere- eller mindre levering på indtil 10% af aftalt oplag, sideantal eller antal billeder/film.

7.5 Viser leverancen sig at være mangelfuld, er bestilleren pligtig til senest 24 timer efter leverancen at reklamere herover. Undlades reklamation, eller reklamerer bestilleren for sent, mister bestilleren adgang til at gøre manglen gældende. SideWalk er berettiget til at afhjælpe en mangel, såfremt dette kan ske inden rimelig tid.

7.6 Såfremt bestilleren selv tilvejebringer indhold, materiale eller andet til leverancen, hæfter SideWalk ikke for fejl eller mangler, der kan henføres dertil.

8. Ansvar

8.1 I tilfælde af forsinkelse og i tilfælde af mangler ved det leverede har SideWalk intet ansvar, hvor forsinkelsen eller manglen skyldes fejl i eller beskadigelse af produktionsudstyr, fejl i underleverandørs leverance eller fejl i forbindelser, netværk eller hosting. Det gælder også i tilfælde af arbejdskonflikter af enhver art og i øvrigt enhver omstændighed, som SideWalk ikke er herre over, såsom brand, vandskade, naturkatastrofer, krig, mobilisering, eller uforudsete militærindkaldelse af tilsvarende omfang, rekvirering, beslaglæggelse,
oprør, uroligheder, valutarestriktioner, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner på drivkraft, eksport- og importforbud og anden lignende force majeure situation.

8.2 Forsinkelse eller mangelfuld leverance er omfattet af den i pkt. 8.1. omhandlede ansvarsfrihed, hvis årsagen til underleverandørens forsinkelse eller manglende udførelse er en af pkt. 8.1. nævnte omstændigheder eller virksomhedens ophør.

8.3 I tilfælde af forsinkelse af, eller tilfælde af mangler ved leverede, hæfter SideWalk ikke for bestillerens driftstab, tab af leverance eller andet direkte tab, herunder tab som følge af bestillerens retsforhold over for tredjemand, jf. Dog pkt. 8.4.

8.4 SideWalk er ansvarlig i tilfælde af, at et leveret produkt forårsager personskade eller volder skade på ting, hvis den pågældende genstand eller sin art sædvanligvis er beregnet til ikke-erhvervsmæssig benyttelse og hovedsagelig er anvendt af skadelidte i overensstemmelse hermed. SideWalk er kun ansvarlig for erhvervstingskade, hvis der dokumenteres, at skaden skyldes, at bestilleren eller hans folk har begået fejl, der ikke burde have været afværget ved bestillerens kontrol af de leverede produkter.

SideWalk er dog aldrig ansvarlig for skade, der forvoldes af bestillerens eller andres produktion, medmindre det dokumenteres, at der fra SideWalk side er handlet med grov uagtsomhed. SideWalk hæfter aldrig for driftstab, avancetab og andet indirekte tab. I tilfælde af at SideWalk, i anledning af en erhvervstingskade, bliver pålagt et ansvar over
for tredjemand, der rækker ud over de fastsatte grænser for SideWalk ansvar, er bestilleren pligtig at holde SideWalk skadesløs herfor såvel som for sagsomkostninger.

8.5 SideWalk har intet ansvar for bestillerens manglende hjemmel til reproduktion, mangfoldiggørelse eller udgivelse af skrift, billeder, tegninger, mønstre, illustrationer, tekster, varemærker, andre forretningskendetegn og øvrigt vareudstyr, derunder formgivning eller andet, der kan være underkastet tredjemands rettigheder. Pådrager SideWalk sig ansvar overfor tredjemand i anledning af bestillerens manglende hjemmel til udnyttelse af tredjemand rettigheder, holder bestilleren SideWalk skadesløs for sådan et ansvar.

8.6 SideWalk har intet ansvar for tab eller beskadigelse af ejendom, som f.eks. originaler, materialer o.l. som ikke er SideWalk, men som er overladt SideWalk af bestilleren med henblik på løsning af aftalt opgaver, eller med henblik på opbevaring af arbejder, SideWalk har udført jf. Pkt. 2.5. SideWalk er dog ansvarlig, såfremt det godtgøres, at tabet eller beskadigelsen skyldes grov uagtsomhed adfærd udvist af SideWalk ansatte. Bestilleren må selv sørge for forsikring af genstande imod skade og undergang.

9. Ophævelse

9.1 Hver Part kan efter eget valg helt eller delvis hæve en konkret opgavebestilling, hvis den anden Part gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af sine forplig-telser i relation til levering af Opgavebestillingen.

9.2 Såfremt fristen for vellykket afslutning af en Overtagelsesprøve overskrides med mere end 30 arbejdsdage, er bestiller berettiget til straks at hæve Opgavebestillingen helt eller delvis, idet den anførte frist dog skal forlænges i det omfang forsinkelse måtte skyldes Kundens forhold.

9.3 Ved ophævelse opgøres Parternes mellemværende efter dansk rets almindelige regler, herunder med respekt af (i) den aftalte ansvarsbegrænsning, og den almindelige pligt til tabsbegrænsning.

10. Fortrolighed

10.1 SideWalk skal instruere sine medarbejdere om, at information vedrørende projektet og bestillers forretning, der i forbindelse med overgivelsen fra bestiller til SideWalk. klart er specificeret som fortrolige, eller som klart må opfattes som fortrolige, skal behandles med mindst samme omhu og diskretion som egne fortrolige informationer.

10.2 Fortroligheden gælder dog ikke for information, som er eller bliver offentligt tilgængelige, som allerede er i SideWalk besiddelse uden tilsvarende fortrolighedspligt, som selvstændigt er udviklet
af SideWalk uden for denne aftales rammer, som retmæssigt er modtaget fra tredjemand eller som vedrører generelle ideer, begreber, knowhow eller teknik angående databehandling.

10.3 Bestiller er bekendt med, at SideWalk medarbejdere fra tid til anden kan være beskæftiget med andre lignende opgaver, og bestiller er indforstået hermed.

11. Underleverandøren

SideWalk er berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføre hos underleverandør.

12. Købeloven

Dansk lovgivning, herunder købeloven, finder anvendelse på nærværende aftale i det omfang, retstilstanden ikke er fastlagt i aftalens tekst eller i nærværende salgs- og leveringsbetingelser. En eventuelt tvist vedrørende aftalers fortolkning eller vilkårenes opfyldelse og håndhævelse kan alene indbringes for danske domstole i overensstemmelse med danske værnetingsregler.

Brugerstyring

I Loppestand er der taget højde for brugerstyring af backendpanelet. Med denne feature kan du give dit personale rettigheder i systemet. Vi kalder det “roller”, og giver dig de bedste forudsætninger for at personale ikke ændrer priser eller opretter stande forkert m.m. Du bliver Super Admin sammen med Loppestand. Dette giver dig ekstra sikkerhed da vi altid kan lave en back-up af din løsning eller give dig support hvis uheldet er ude.

Bookingdage

Loppestand bookingsystem henviser til hvilke dage som er ledige i din butik. En stand kan altså ikke blive booket uden at standen er ledig i systemet. Det betyder, at du ikke har dobbeltbookede dage på dine stande, og at du nemt og enkelt kan se hvornår dine stande evt. er ledige igen, hvis en kunde vil have en specifik stand. 

Kort over stande

Som en ekstra feature til loppestand bookingsystemet, kan du uploade en standskitse, som giver dine kunder muligheden for at se hvilke stande som ligger bedst eller hvilke stande som er ledige. Det er kundeservice i bookingflowet og en vigtig del af kundens forventninger til deres salg af varer. Du kan få udarbejdet en skitse selv eller betale for en færdig løsning hos Loppestand. Vi anbefaler, du planlægger din opstilling i butikken og tester det inden du betaler for en skitse.

Online betaling

Som kunde skal man ud fra den periode og det antal stande, man har booket betale for løsningen. Med Loppestand bookingsystem vil dine kunder kunne betale med mere end 360 forskellige betalingskort og MobilePay. Vi anvender QuickPay som indløsningspartner på din løsning. Det sikrer at alt hvad du modtager af penge for booking af dine stande er betalt upfront, og du kan tage imod kunden når de møder dig i butikken uden at skulle bruge tid på afregning. 

Du vil blive guidet igennem denne proces sammen med vores konsulent inden for Loppestand bookingsystemet.

Standtyper

Loppestand tilbyder oprettelse af ubegrænsede standtyper. Du kan som loppestandbutik vælge at give dine stande et nummer eller navne, når du opretter dem. Standnummer eller navn vil altid følge bestillingen i bookingsystemet, så du altid har fuldt overblik over hvilke standtyper som er mest populære.

Loppestandbutikker giver f.eks. deres stande navne som: reol 1, reol 2, luksusstand, børnestand, børnetøj og nummer 1, nummer 2, osv. Der er ikke noget som er rigtigt eller forkert, men det navn du anvender fremgår i bookingen når kunder skal booke, så du skal have et system fra starten af. Ønsker du vejledning er du velkommen til at spørge.

Bookingperioder

Loppestand giver dig mulighed for at danne flere perioder i forhold til booking af stande. Dermed kan du selv bestemme hvor mange perioder, du vil have dine kunder skal kunne booke dine stande ud fra. 
De fleste arbejder i Loppestand med bookingperioder på 1 uge, 14 dage, 30 dage, 90 dage og helt op til 1 år hos de store loppestandforretninger.

Du kan give dine kunder ubegrænsede valgmuligheder, men vi anbefaler at du ikke giver dine kunder for mange valg. Vi anbefaler 4 perioder, men det er ikke et krav.

Ordreadministration

Loppestand giver dig muligheden for nemt at se hvilke kunder som har købt hvilke stande og i hvilke perioder. 

Vores administrationspanel er brugervenligt og sikrer at du kan give service til kunder, som mangler information til tidligere eller nuværende bookinger. 

Desuden kan du danne dig et overblik over hvilke stande som er lejet ud og hvor mange du har til rådighed i forhold til evt. markedsføring af stande.

Frontend booking

Med Loppestand frontend booking giver du dine kunder en nem og enkel booking af dine loppestande.
Bookingsystemet er opbygget i trin, og er brugervenlig både på desktop og mobile enheder.

Som virksomhed kan du prioritere din markedsføring og dermed sikre, at den trafik du henter ind, kommer direkte ind i bookingsystemet – du kender det fra annoncer som leder kunder ind til produkter i en webshop.

Loppestand frontend booking er en moderne løsning til dig, som vil give dine kunder en ekstra god oplevelse inden de kommer ned i butikken.